SUPERVISIE

Supervisie is een leertraject voor professionals die in hun beroep veel met mensen werken. Supervisie verhoogt de persoonlijke effectiviteit en voorkomt dat het werk op den duur leidt tot spanningen en burn-out. Het helpt beginnende professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling. Aan ervaren werkers biedt supervisie de mogelijkheid om hun professionele kwaliteiten te handhaven en te verbeteren.
In supervisie wordt aan de hand van opgedane werkervaringen op methodische wijze de eigen werk- en leerstijl tegen het licht gehouden. Door de reflecties krijgt de professional (supervisant) zicht op de gedachte-, gevoels- en gedragspatronen die zijn eigen werk- en leerstijl kenmerken en hoe hij deze duurzaam kan verbeteren.

Supervisie vindt plaats in een traject van minimaal tien bijeenkomsten: individueel of in een kleine groepje onder begeleiding van een supervisor. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. Voorbeelden van onderwerpen die een supervisant kan aandragen zijn: het werken met cliënten, het samenwerken met collega’s, het omgaan met leidinggevenden, de eigen wijze van leidinggeven. Er wordt altijd ingezoomd op concrete werksituaties, maar dat wil niet zeggen dat er ook aandacht is voor de organisatorische en maatschappelijke condities waaronder het werk wordt uitgevoerd.

De supervisant schrijft steeds reflectieverslagen, waarin hij opgedane inzichten weergeeft en hoe hij hiermee omgaat. De verslagen worden aan het begin van een volgende bijeenkomst besproken. Door het stellen van vragen en het geven van feedback helpt de supervisor de supervisant om zelf sturing te geven aan zijn leerproces.

Na de derde bijeenkomst vindt een zogenoemde klikevaluatie plaats. Supervisant en supervisor geven aan of zij het zinvol vinden om het traject met elkaar voort te zetten. Halverwege en aan het eind van het traject worden de opbrengst en het verloop van het leren in supervisie geëvalueerd.

Aanbod

Instellingssupervisie

Supervisie aan een professional die van de instelling waarvoor hij werkt de mogelijkheid krijgt om een supervisietraject te doorlopen. Met de instelling die als opdrachtgever optreedt, vindt voorafgaand aan het traject overleg plaats over de voorwaarden. De professional bepaalt zelf – dus zonder tussenkomst van de instelling – welke ervaringen en vragen hij in supervisie wilt bespreken.

Opleidingssupervisie

Supervisie aan studenten van een (beroeps)opleiding van wie wordt verwacht dat ze tijdens hun praktijkstage deelnemen aan een groepssupervisie. De professionals-in-opleiding bepalen zelf – dus zonder tussenkomst van de instelling waarbij ze stage lopen en de opleiding – welke ervaringen en vragen ze in supervisie willen bespreken. De supervisor beoordeelt het vermogen van de studenten om te leren in supervisie aan de hand van door de opleiding vastgestelde criteria.

Vrije supervisie

Supervisie aan een professional die een traject wil doorlopen en daarbij persoonlijk als opdrachtgever optreedt.