Burgers en Consumenten

 

“Wat wij doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, zou de oceaan kleiner zijn vanwege de ontbrekende druppel.”

– Moeder Teresa (1910-1997)

Ook burgers en consumenten kunnen een duurzame samenleving dichterbij brengen. Individueel door er een levensstijl op na te houden die minder schadelijk is voor mens, natuur en milieu wereldwijd. Collectief door – al dan niet in samenwerking met bedrijven en overheden – op vrijwillige basis met elkaar rond bepaalde duurzame thema’s initiatieven te ontplooien.

Om als burger of consument duurzame praktijken te kunnen ontwikkelen is nodig dat de zorg voor zichzelf verbonden wordt met de zorg voor andere mensen en andere levende wezens. Oude en nieuwe organisaties (religieuze gemeenschappen, belangenorganisaties, sociale bewegingen) die zich op plaatselijk of landelijk niveau op het maatschappelijk middenveld bewegen kunnen deze gevoeligheid voor wat er in de wereld aan de hand is actief bevorderen. Soms kunnen ze daarbij teruggrijpen op oude, maar nog altijd vitale religieuze en ethische tradities die inspireren tot een leven met compassie.

Ik kan u helpen bij het stimuleren van de duurzame betrokkenheid van de leden van uw organisatie.

Aanbod

Spelworkshop

De spelworkshop maakt mogelijk dat leden en/of vrijwilligers van een organisatie zich bewust worden van hun persoonlijke betrokkenheid bij duurzame thema’s en hoe ze hieraan in hun leven uitdrukking (kunnen) geven. Er wordt gebruikgemaakt van onderdelen van het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? Het spel is een reflectietool die zijn kracht al in diverse contexten heeft bewezen. De workshop duurt één dagdeel.

Training gebruikers spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?

De training maakt mensen, die het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? in hun eigen organisatie willen inzetten, wegwijs. Deelnemers ervaren spelenderwijs de werking van het spel. Ook krijgen ze zicht op de volgende vragen:

  • Aan welke doelen kan met behulp van het spel worden gewerkt?
  • Hoe steekt het spel in elkaar?
  • Waar en wanneer kunnen spelvarianten worden gespeeld?
  • Hoe dient het spel te worden begeleid?

De training duurt één dag.

Advies en begeleiding geloofsgemeenschappen

Ontwikkelingen in cultuur, maatschappij en religie dagen geloofsgemeenschappen uit om zich telkens weer opnieuw uit te vinden. Hoe vormen wij ons om tot een vitale en aantrekkelijke geloofsgemeenschap? Hoe kunnen wij vanuit een eigentijdse spiritualiteit diaconaal present zijn? Hoe kunnen wij vernieuwingsprocessen met ons vormings- en toerustingaanbod ondersteunen? Hoe kunnen wij een groene en fairtrade kerk worden?

In op maat gemaakte trajecten biedt Ecksplorer plaatselijke gemeenten advies en begeleiding bij het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën. Hij doet dit op basis van ruime ervaring op het snijvlak van kerk en samenleving.

Ook het verzorgen van trainingen, cursussen en workshops behoort tot de mogelijkheden.  Raadpleeg voor meer informatie de e-brochure

De begeleiding sluit aan bij de basisdienstverlening van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland.

God heeft mensen nodig – de kunst van duurzaam leven

Bedrijven en consumenten leggen een te groot beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Ze gaat de draagkracht van onze planeet Aarde te boven. De mensheid – overheden, bedrijven en burgers – staat voor de uitdaging haar ecologische voetafdruk te verkleinen.  Die uitdaging geldt vooral voor wie in het rijke Westen leeft. Het eind 2015 in Parijs gesloten internationale klimaatakkoord is in dit verband een belangrijke stap. Alle landen die dit akkoord hebben ondertekend, staan voor de opgave  invulling te geven aan dit akkoord, ook Nederland.  Welke bijdrage kun jij als burger hieraan leveren? In het traject God heeft mensen nodig ga je met anderen op zoek naar hoe jij bewust vorm kunt geven aan een duurzame levensstijl.

Actueel aanbod: informatiefolder God heeft mensen nodig – de kunst van duurzaam leven

Verdiepingstraject Leven met compassie

Leven met compassie behoort tot de kern van alle grote religieuze, spirituele en ethische tradities. Ze wekken op om ons te bekommeren om wie tegenspoed in het leven ervaart. In de praktijk blijkt het echter toch telkens weer lastig om vorm te geven aan leven met compassie. Allerlei vragen spelen hierin mee: “Waar doe ik in de ogen van de ander goed aan?”, “Hoe kan ik me verbinden met mensen die op afstand van mij leven?”, “Hoe voorkom ik dat ik teveel van mezelf vraag?”, “Hoe houd ik de moed erin?”

In het verdiepingstraject Leven met compassie ontdek je hoe je in de wirwar van gebeurtenissen zelf vorm kunt geven aan een betrokken levensstijl. Je oefent je in vaardigheden die kenmerkend zijn voor een leven met compassie: je laten raken door leed wat mensen overkomt, je verplaatsen in gedachten en gevoelens van anderen, je verantwoordelijkheid (en ook de grenzen ervan) bepalen en goede zorg bieden. Je doet dit door tegelijk ook oog te hebben voor de persoon die je bent en de contexten (gezin, familie, buurt, werk, school, kerk) waarin je je beweegt.

Actueel aanbod: Leven met compassie – naar een diaconale levensstijl

Advies en ondersteuning

Middenveldorganisaties die een project willen ontwikkelen dat hun leden inspireert tot duurzaam leven krijgen advies over de opzet van hun project en desgewenst ondersteuning bij het uitwerken van de projectopzet.

Burgers hebben de sleutel in handen

Meer filmpjes van de The Story of Stuff Project.