Medewerkers

Voor het tot stand brengen van duurzame innovaties is de inzet van (teams en groepen) medewerkers essentieel. Medewerkers ondervinden niet alleen direct of indirect de gevolgen van het duurzame beleid van de organisatie. Daarnaast kunnen ze een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzame ambities. In dat verband is belangrijk de houding die medewerkers ten aanzien van de verduurzaming van de eigen organisatie aannemen. Hun houding kan zeer uiteenlopen. Soms zien ze het als een onontkoombare ontwikkeling, omdat de maatschappelijke omgeving dit nu eenmaal van de organisatie verwacht. Er zijn echter ook medewerkers die de leiding actief steunen in haar streven, omdat ze er trots op zijn om voor een organisatie met een duurzaam profiel te mogen werken. In hun privéleven geven ze dikwijls al uitdrukking aan hun betrokkenheid bij duurzame thema’s. Ook zijn er praktische idealisten die op het gebied van verduurzaming niet alleen ten aanzien van de leiding, maar ook ten aanzien van zichzelf verwachtingen koesteren. Ze willen niet afwachten, maar willen liefst ook zelf de handen uit de mouwen steken. In hun bevlogenheid zijn ze vaak zelf al bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven op de werkvloer.

Organisaties die willen verduurzamen staan voor de opgave voorwaarden te creëren zodat medewerkers hun talenten inzetten voor duurzame innovaties. Dit betekent dat er communicatie mogelijk moet zijn over de gevolgen van het duurzame beleid van de organisatie voor medewerkers. Maar ook over wat medewerkers innerlijk beweegt om zich in te zetten voor de duurzame ambities van de organisatie en hun ideeën om dit te realiseren. Nog belangrijker dan het mogelijk maken van communicatie is dat er een duurzame organisatiecultuur levend wordt gehouden. Medewerkers moeten zich gewaardeerd weten, als ze hun belangen benoemen, uitdrukking geven aan wat hen motiveert of als ze ideeën aandragen voor nieuwe manieren van werken.

Ik kan u helpen bij het stimuleren van de duurzame betrokkenheid van uw medewerkers.

Aanbod

Spelworkshop

De spelworkshop maakt mogelijk dat (teams van) medewerkers en/of managers zich bewust worden van hun persoonlijke betrokkenheid bij duurzame thema’s en hoe ze hieraan in hun werk (en privéleven) uitdrukking (kunnen) geven. Er wordt gebruikgemaakt van onderdelen van het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? Het spel is een reflectietool die zijn kracht al in diverse contexten heeft bewezen.

Online enquête

De enquête biedt medewerkers de mogelijkheid om zich bewust te worden van hun persoonlijke betrokkenheid bij duurzame thema’s en hun mening te geven over hoe deze zich verhoudt tot de feitelijke en wenselijke inzet van de organisatie voor verduurzaming. De resultaten van de peiling kunnen als startpunt dienen voor een traject dat de actieve betrokkenheid van medewerkers bij de duurzame ambities van de organisatie stimuleert.

Werkconferentie

Een werkconferentie voor een team of organisatie biedt de mogelijkheid om met alle betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid van gedachten te wisselen over hoe zij hun hoofd, hart en handen kunnen en willen inzetten voor duurzame innovaties.

Teamcoaching

Het coachingstraject richt zich erop dat medewerkers van een team aan de hand van concrete werkervaringen leren om actief deel te nemen aan de communicatie over de verduurzaming van de organisatie. Een training in communicatieve vaardigheden kan onderdeel uitmaken van het coachingstraject.

Instellingssupervisie

Supervisie is een leertraject voor professionals die in hun beroep veel met mensen werken. Het biedt ervaren werkers de mogelijkheid om hun professionele standaard te handhaven. Door reflectie op in het werk opgedane ervaringen kan een professional zijn/haar werk- en leerstijl onder begeleiding van een supervisor verder ontwikkelen. Een professional (supervisant) bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. Meer informatie over supervisie.