LEIDINGGEVENDEN

“Als je als leider fundamentele veranderingen in een organisatie tot stand wilt brengen, dan moet je eerst zelf veranderen.”

– Herman Wijffels

Steeds meer wordt erkend dat organisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren  aan een verdere verduurzaming van de samenleving.  Om dit tot stand te brengen zijn duurzame innovaties nodig. De vernieuwingen kunnen te maken hebben met processen en verhoudingen binnen de eigen organisatie. Maar ook met processen eerder of later in de keten of de samenwerking met andere organisaties. Om richting te kunnen geven aan het proces van verduurzaming hebben organisaties duurzame leiders nodig.

Duurzame leiders stellen steeds weer de vraag wat goed is voor de samenleving en hoe hun organisatie daar een bijdrage aan kan leveren. Ze onderscheiden zich doordat ze zich verbonden voelen met datgene wat er in de wereld aan de hand is. Hun innerlijke motivatie is van doorslaggevende betekenis. Ze werkt door in de visie van de organisatie en de wijze waarop hierover in de eigen organisatie, met ketenpartners en klanten wordt gecommuniceerd.

Ik kan u helpen bij het ontwikkelen van authentiek duurzaam leiderschap en het zetten van concrete stappen.

Aanbod

Koploperprojecten duurzaam ondernemen

Steeds meer bedrijven willen duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gebrek aan tijd en deskundigheid zijn dikwijls de reden dat er nog geen concrete stappen zijn gezet. Het Koploperproject biedt kansen om binnen een overzienbaar tijdsbestek en een aantrekkelijk tarief de eigen deskundigheid te vergroten en deze te vertalen in concrete stappen.

De Koplopermethodiek is een in diverse gemeenten beproefde en positief gewaarde methodiek. Meer dan 300 mkb-bedrijven (en instellingen) hebben er al ervaring mee opgedaan. Ze hebben maatregelen genomen op het gebied van  interne bedrijfsvoering en samenwerking in de keten. Voor het overgrote deel van de bedrijven resulteerde dit in kostenbesparingen.

De kern van de methodiek bestaat uit een grondige nulmeting (DuOn-scan en Milieubarometer) van deelnemende bedrijven. De doorlichting van de bedrijven betreft een groot aantal onderwerpen op een vijftal gebieden: people, planet, profit, behoorlijk bestuur en proces. Tijdens twee terugkoppelingsbijeenkomsten bespreken bedrijven met elkaar de uitkomsten van de scans, de hierop gebaseerde actieplannen en de ervaringen met de realisering hiervan. Aan het eind van het negen maanden durende project presenteren de bedrijven zich tijdens een Koplopersymposium aan een breed publiek als duurzaam bedrijf.

Coaching duurzaam leiderschap

Directeuren en/of managers ontwikkelen in het coachingstraject een authentiek duurzaam leiderschap. Er is aandacht voor de volgende vragen:

  • Bij welke duurzame thema’s voel ik me betrokken?
  • Wat inspireert me om een bijdrage te leveren aan verduurzaming?
  • Door welke waarden laat ik me persoonlijk leiden?
  • Over welke leiderschapskwaliteiten beschik ik?
  • Hoe geef ik in mijn organisatie concreet uitdrukking aan wat me innerlijk beweegt?

Procesbegeleiding duurzame agenda

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf worden ondersteund bij het vertalen van hun duurzame ambities in een persoonlijke agenda. Zo hebben ze een instrument in handen om hun ambities ook waar te maken. Er is aandacht voor de volgende vragen:

  • Welke duurzame ambities wil jij in jouw bedrijf realiseren?
  • Welke stappen zijn nodig om dit voor elkaar te krijgen?
  • Wat moet als eerste worden aangepakt en wat pas later?
  • In hoeverre kan jij als directeur hierin persoonlijk een rol vervullen?
  • Wat betekent dit voor jouw eigen duurzame agenda?

Coaching medewerkers betrekken bij duurzaam ondernemen

Directeuren en/of managers maken zich in het individuele coachingstraject een stijl van leidinggeven eigen, die medewerkers actief betrekt bij de interne communicatie over de verduurzaming van de organisatie. Er wordt gewerkt aan de hand van concrete situaties uit de eigen praktijk.

Mentaliteitenscan

De mentaliteitenscan biedt leidinggevenden een eerste indruk van de persoonlijke betrokkenheid van managers en/of medewerkers bij duurzame thema’s en tevens hoe deze zich verhoudt ten opzichte van de feitelijke en de gewenste inzet van de organisatie voor verduurzaming. De scan bestaat uit een mix van kwalitatieve onderzoeksmethoden (diepte-interviews, focusgesprekken, documentanalyse). De uitkomsten zijn bruikbaar bij het ontwikkelen van beleid dat afgestemd is op de binnen de organisatie aanwezige duurzame mentaliteiten. De scan heeft een doorlooptijd van slechts enkele weken.

Lowlands University

Herman Wijffels (hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering) geeft college over het failliet van het huidige systeem.